flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

АНАЛІЗ обліково-статистичної роботи Устинівського районного суду за 2017 рік.

АНАЛІЗ

обліково-статистичної роботи

Устинівського районного суду за 2017 рік.

 З метою проведення аналітичної роботи та об’єктивності показників статистичних звітів, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на виконання плану роботи суду проаналізовано стан організації ведення обліково-статистичної роботи в Устинівському районному судді за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017 р., вжито ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення статистичної роботи щодо первинного обліку справ та матеріалів, правильності складання статистичних звітів, достовірності показників та вчасного подання їх до територіального управління.                                                              

Обліково-статистична робота у суді ведеться відповідно до:

- Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді;

- Положення про автоматизовану систему документообігу суду;

- Інструкції щодо подання та заповнення форм звітності про розгляд місцевими  та апеляційними судами судових справ та матеріалів;

- Інструкції щодо заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу;

- Інструкції щодо заповнення форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином, Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання),

- Інструкцією щодо заповнення і подання форми статистичної звітності №1-мзс "Звіт місцевих загальних судів про розгляд судових справ",

- Інструкцією щодо заповнення форми статистичного звіту №1-Л "Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами справ  про злочини, передбачені  статтями 209, 209-1,  258-5, 306 КК України,

- Інструкцією про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, рішеннями Ради суддів загальних судів, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами.

Штатна чисельність працівників суду становить 17 одиниць. Станом на 01 січня 2018 року у суді фактично працює 16 осіб, посада  голови суду   вакантна.

 Із 16 працівників: 2-судді; 10- державних службовців, 2 працівника патронатної служби, інших працівників - 2.

Всі працівники апарату суду ознайомлені з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з діловодства у суді.

Протягом 2017 року внесення та опрацювання даних здійснювалося за допомогою комп’ютерної програми «Д-3». Працівники, відповідальні за ведення первинного обліку справ та матеріалів, складання звітів забезпечені інструктивними матеріалами, володіють знаннями даних інструкцій, мають практичний досвід роботи. Випадків порушення послідовності реєстрації справ виявлено не було.

Організацію ведення діловодства та обліково-статистичної роботи в суді забезпечує керівник апарату суду. Методичні матеріали з ведення діловодства, надані територіальним управлінням та підготовлені керівником апарату суду доводяться до відома працівників апарату суду на оперативних нарадах.

В Устинівському районному суді двічі на рік  розробляються плани роботи суду, які обговорюються на оперативних нарадах працівників суду. Відповідно до плану роботи протягом року судом було проведено ряд узагальнень судової практики в суді, а саме:

узагальнення практики застосування Устинівським районним судом глав 1-4 розділу ІІІ Кодексу адміністративного судочинства України  за 2016 рік;

узагальнення  судової  практики щодо забезпечення права на захист, як однієї із загальних засад кримінального провадження за 2016р.;

узагальнення  проведення підготовчого судового засідання по кримінальних провадженнях за 2016 та І півріччя 2017 року;

узагальнення судової практики щодо забезпечення права на захист, як однієї із загальних  засад кримінального провадження за період першого півріччя 2017 року.

Проведено ряд інших аналізів і узагальнень по справах згідно плану апеляційного суду в Кіровоградській області в разі надходження відповідних запитів.

Керівником апарату суду протягом  2017 року проводилося навчання з працівниками апарату суду та доводилася до відома працівників інформація, яка надходила від ТУ ДСА в Кіровоградській області та з апеляційного суду у Кіровоградській області, ради суддів загальних суддів.

Обліково-статистична робота, звіти про стан здійснення правосуддя судом протягом звітного періоду складались за допомогою КП «Д-3». Звіти про стан здійснення правосуддя Устинівським районним судом Кіровоградської області за 2017 рік  подаються відповідно до затвердженого графіка ТУ ДСА в Кіровоградській області.

Контроль за дотриманням працівниками апарату суду виконавської дисципліни та вимог «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» щодо первинного обліку і ведення судової статистики здійснюється керівником апарату суду, шляхом проведення перевірок роботи працівників апарату суду.

Упродовж  року керівником апарату суду проведено перевірки з питань дотримання вимог, встановлених Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, а саме: ведення трудових книжок та особових справ державних службовців, перевірка роботи документообігу КП «Д-3», правильність занесення справ,  ведення номенклатури справ по кадровому діловодству та в програмі «WEB-кадри”, підготовки та надсилання, приймання та обробки, оприлюднення та зберігання електронних копій судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень,  наповнення і функціонування офіційного веб-сайту;  якість складання звітності.

Виявлені під час перевірок недоліки доводилися до відома суддів та обговорювалися на оперативних нарадах  працівників апарату суду. В разі необхідності з працівниками суду проводяться заняття. Виявлені недоліки усуваються негайно.

Протягом 2017 року до Устинівського районного суду в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» надійшло чотири запити, на які була вчасно надана  інформація.

Постійно здійснюється робота щодо вдосконалення та наповнення інформацією веб-сайту Устинівського районного суду.

З огляду на викладене та з метою вдосконалення організації обліково-статистичної роботи, поліпшення якості підготовки звітів вважаємо за доцільне:

- продовжувати здійснювати контроль за веденням діловодства, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ, матеріалів та клопотань, які надходять до суду, повноті заповнення документів первинного обліку при наповненні комп»ютерної програми «Д-3»;

- планувати і систематично  проводити навчання з працівниками апарату суду, які відповідальні за ведення обліково-статистичної роботи, з метою недопущення помилок при здачі статистичних звітів;

- під час проведення семінарських занять з працівниками апарату суду, які займаються веденням судової статистики, крім вивчення інструкцій щодо заповнення форм звітності, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про судоустрій та статус суддів», інших новел законодавства, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів

 

Керівник апарату Устинівськогорайонного суду

Кіровоградської області                                                              О.В.Левченко

 

Вик. Подвальна В.А. (239) 4-13-83