flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

                                                            

       МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
Н А К А З
02.12.2011 N 504
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1488/20226

Про відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до
публічної інформації" ( 2939-17 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 13.07.2011 N 740 ( 740-2011-п ) "Про затвердження
граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на
інформацію, що додається.
2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на інформацію, що додається
( z1489-11 ).
3. Департаменту економіки та фінансів (Ярова Є.В.): забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; довести цей наказ до відома керівників центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних
ресурсів України, та структурних підрозділів Мінприроди України у
десятиденний строк після його державної реєстрації.
4. Керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра екології та природних ресурсів України, та
структурних підрозділів Мінприроди України довести цей наказ до
відома працівників для керівництва в роботі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
02.12.2011 N 504
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1488/20226

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами
інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються Міністерством екології та природних ресурсів України
(далі - Мінприроди) і центральними органами виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра екології та природних ресурсів України
(далі - центральні органи виконавчої влади), за запитом на
інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Мінприроди або
центральні органи виконавчої влади є належними розпорядниками
інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно: щодо інформації, що становить суспільний інтерес; якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій
документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок; особі у разі надання інформації про неї.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на
копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у
виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів,
починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом
на інформацію ( z1489-11 ), затвердженого цим наказом
(далі - Розмір відшкодування фактичних витрат).
5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається
відповідними структурними підрозділами Мінприроди і центральних
органів виконавчої влади з питань бухгалтерського обліку та
фінансової звітності на підставі отриманої від структурних
підрозділів Мінприроди і центральних органів виконавчої влади, у
володінні яких знаходиться запитувана інформація, заявки на
виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на
інформацію (далі - Заявка на виписку рахунка), за формою згідно з
додатком 1.
6. Структурні підрозділи Мінприроди і центральних органів
виконавчої влади у разі необхідності здійснення копіювання або
друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10
сторінок упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту
подають структурним підрозділам Мінприроди і центральних органів
виконавчої влади з питань бухгалтерського обліку та фінансової
звітності Заявку на виписку рахунка. Одночасно копія Заявки на виписку рахунка передається до
відповідних структурних підрозділів Мінприроди і центральних
органів виконавчої влади з питань зв'язків з громадськістю та
засобами масової інформації.
7. На підставі отриманої Заявки на виписку рахунка структурні
підрозділи Мінприроди і центральних органів виконавчої влади з
питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виписують
Рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою
згідно з додатком 2 (далі - Рахунок) і впродовж одного робочого
дня передають його структурним підрозділам Мінприроди і
центральних органів виконавчої влади, у володінні яких знаходиться
запитувана інформація, для направлення в установлений законом
строк запитувачу інформації.
8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій
установі, зручній для запитувача інформації.
9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача
інформації коштів на реєстраційні рахунки Мінприроди і центральних
органів виконавчої влади структурні підрозділи Мінприроди і
центральних органів виконавчої влади з питань бухгалтерського
обліку та фінансової звітності передають структурним підрозділам
Мінприроди і центральних органів виконавчої влади, у володінні
яких знаходиться запитувана інформація, копію виписки з
реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану
відповідальною особою структурного підрозділу Мінприроди або
центрального органу виконавчої влади з питань бухгалтерського
обліку та фінансової звітності з проставленням її прізвища, імені,
по батькові та поточної дати. Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з
реєстраційного рахунка) структурні підрозділи Мінприроди і
центральних органів виконавчої влади, у володінні яких знаходиться
запитувана інформація, невідкладно передають відповідним
структурним підрозділам з питань зв'язків з громадськістю та
засобами масової інформації.
10. Структурні підрозділи Мінприроди і центральних органів
виконавчої влади, у володінні яких знаходиться запитувана
інформація, копіювання або друк документів, що надаються за
запитом на інформацію, здійснюють після отримання копії виписки з
реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану
відповідальною особою структурного підрозділу Мінприроди або
центрального органу виконавчої влади з питань бухгалтерського
обліку та фінансової звітності.
11. Надання інформації запитувачу здійснюється впродовж трьох
робочих днів після підтвердження факту оплати фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на
інформацію.
12. Відповідь на запит не надається у разі повної або
часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.
Заступник директора Департаменту
економіки та фінансів - начальник
відділу методології та економіки
природокористування О.В.Митропан

Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат
на копіювання або друк
документів, що надаються
за запитом на інформацію

ЗАЯВКА N ____
від "___" _____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати
фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

_________________________________________________________________
(назва документа)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Мінприроди
або центрального органу виконавчої влади,
у володінні якого знаходиться запитувана інформація)
_________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Прізвище та ініціали запитувача - фізичної | | |особи, найменування запитувача - юридичної | | |особи або об'єднання громадян, що не має | | |статусу юридичної особи, адреса, телефон | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Послуги, що надаються |Кількість сторінок| |---------------------------------------------+------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------+------------------| |Копіювання або друк копій документів формату | | |А4 та меншого розміру (в тому числі | | |двосторонній друк) | | |---------------------------------------------+------------------| |Копіювання або друк копій документів | | |формату АЗ та більшого розміру (в тому числі | | |двосторонній друк) | | |---------------------------------------------+------------------| |Копіювання або друк копій документів будь- | | |якого формату, якщо в документах поряд з | | |відкритою інформацією міститься інформація з | | |обмеженим доступом, що потребує її | | |відокремлення, приховування тощо (в тому | | |числі двосторонній друк) | | ------------------------------------------------------------------
(За відсутності даних ставиться прочерк)
Виконавець: ______________ __________ ________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана
інформація:
_______________________ __________ ____________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат
на копіювання або друк
документів, що надаються
за запитом на інформацію
Надавач послуг __________________________________________
Реєстраційний рахунок __________________________________________
МФО банку __________________________________________
Код за ЄДРПОУ __________________________________________
Платник _________________________________________________________
(прізвище та ініціали запитувача фізичної особи,
найменування запитувача
_________________________________________________________________
юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу
юридичної особи)

РАХУНОК N ________
від "__" ________________ 20__ року
для здійснення оплати фактичних витрат
на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

_________________________________________________________________
(назва документа)
_________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Вартість |Кількість | Сума без |ПДВ| Сума з | | | виготов- | сторінок | ПДВ, | |ПДВ, грн. | | | лення 1 | | грн. | | | | | сторінки, | | | | | | | грн. | | | | | |---------------+-----------+----------+----------+---+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------+-----------+----------+----------+---+----------| |Копіювання або | | | | | | |друк копій | | | | | | |документів | | | | | | |формату А4 та | | | | | | |меншого розміру| | | | | | |(в тому числі | | | | | | |двосторонній | | | | | | |друк) | | | | | | |---------------+-----------+----------+----------+---+----------| |Копіювання або | | | | | | |друк копій | | | | | | |документів | | | | | | |формату А3 та | | | | | | |більшого | | | | | | |розміру (в тому| | | | | | |числі | | | | | | |двосторонній | | | | | | |друк) | | | | | | |---------------+-----------+----------+----------+---+----------| |Копіювання або | | | | | | |друк копій | | | | | | |документів | | | | | | |будь-якого | | | | | | |формату, якщо в| | | | | | |документах | | | | | | |поряд з | | | | | | |відкритою | | | | | | |інформацією | | | | | | |міститься | | | | | | |інформація з | | | | | | |обмеженим | | | | | | |доступом, що | | | | | | |потребує її | | | | | | |відокремлення, | | | | | | |приховування | | | | | | |тощо (в тому | | | | | | |числі | | | | | | |двосторонній | | | | | | |друк) | | | | | | |---------------+-----------+----------+----------+---+----------| | Разом | х | х | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього до сплати ________________________________________________
(сума словами)
___________________________________ грн. ___________________ коп.
Виконавець:
_______________________ __________ ____________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)